Basketiers ‘71 wil een veilige basketbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met basketbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat......

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.

Natuurlijk streeft de vereniging ernaar dat situaties in eerste instantie worden besproken met en opgepakt door de trainers. Lukt dit niet, of betreft het een casus waarbij de trainer juist de hoofdrolspeler is, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon.Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Basketiers ‘71 een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Basketiers'71?

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. Situaties waarbij de vertrouwenscontactpersoon kan worden ingeschakeld:

 • pesten en gepest worden
 • het gevoel hebben dat je er door jouw huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of jouw vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Basketiers ’71 op de juiste plaats is.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

 • Luisteren naar jouw verhaal en helpen zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets gedaan wat jij niet weet.
 • Indien gewenst helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 • Informatie geven over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en het terzijde staan van de melder/beschuldigde bij het indienen van een formele klacht.
 • De vertrouwenscontactpersoon is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. De vertrouwenscontactpersoon is bevoegd om voor de uitoefening van de werkzaamheden advies in te winnen bij derden/deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van Basketiers ‘71 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van Basketiers'71

De vertrouwenscontactpersoon van Basketiers ’71 is Marjon Cornelissen.

Als moeder van twee jeugdleden (Felix en Jonne) en echtgenote van bestuurslid en jeugdcoach Mark is zij al jaren nauw betrokken bij de vereniging. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-29851402 of per mailadres: vertrouwenspersoon@basketiers.nl

Vertrouwenspunt SPORT NOC*NSF

Het NOC*NSF heeft ook een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat jou dwars zit en welke stappen jij zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met jouw verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee en kun je er met de vertrouwenspersoon van basketbalvereniging Basketiers ‘71 niet uitkomen, dan kun je ook naar het landelijke Vertrouwenspunt Sport bellen. Telefoonnummer: 0900 – 202 55 90