Een veilig sportklimaat en Fair Play binnen Basketballvereniging Basketiers’71

Fair Play

Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term Fair Play.
Globaal kunnen we het Fair Play-beginsel omschrijven als 'het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden’. Fair Play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Beperking van blessures voorkomt persoonlijk leed en levert ook nogal wat financiële besparingen op. Te denken valt in dit kader aan medische kosten en die van arbeidsongeschiktheid. 

Fair Play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.
Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals de media, sponsors en de toeschouwers.

Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan. De bevordering van Fair Play richt zich op de aspecten: omgang met regels en omgang met anderen.

 

Omgang met regels

-     Geschreven regels
Fair Play heeft te maken met het naleven van de geschreven regels. Als sporters zich met elkaar gaan meten, is een minimale voorwaarde dat er regels zijn. Deze regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan de regels (attitude) en zich kunnen houden aan de regels (regelkennis en vaardigheid).

-     Ongeschreven regels
Binnen de sport zijn er ook altijd bepaalde ongeschreven regels; de gedragsnormen. Deze ongeschreven regels verschillen per tak van sport. In de basketbalsport is het onsportief om na afloop van de wedstrijd de tegenstander geen hand te schudden. En bij het voetbal wordt verwacht dat de bal uitgetrapt wordt tijdens een blessure van de tegenstander en vervolgens teruggegooid naar de ploeg die het laatste in balbezit was.

Basketballvereniging Basketiers’71 heeft de onderstaande gedragregels opgesteld voor iedereen betrokken bij de vereniging waaronder vallen leden, vrijwilligers, scheidsrechter, trainers/coaches, bestuursleden en toeschouwers:

 • Gedraag je altijd en overal sportief ook als je op bezoek bent bij de tegenstander.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag, zowel op negatief- als op positief gedrag. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld.
 • Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij? Denk hierbij ook aan de sportaccommodatie die ons ter beschikking word gesteld.
 • Afspraak is afspraak! Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
 • Houd je aan de spel- én clubregels.
 • Accepteer beslissingen op het veld van de scheidsrechters, maar ook van de trainer langs de kant van het veld.
 • Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is. Wij verliezen/winnen op een waardige manier.
 • Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier; het bewust blesseren van een tegenstander (en/of teamgenoot) wordt niet geaccepteerd binnen de vereniging.
 • Agressief gedrag/scheldpartijen op en naast het basketbalveld door leden, trainers en begeleiding is niet toegestaan.
 • Complimenteer Fair play van je medespelers, tegenstanders, trainers, toeschouwers en scheidsrechters.
 • Publiek is uiteraard welkom bij wedstrijden, maar moedig de ploegen aan en geef geen commentaar op de teams en of scheidsrechters.
 • Respecteer het werk van de mensen (te denken val o.a. aan trainers/bestuursleden/commissieleden/scheidsrechters) die het basketballen bij Basketiers ‘71 voor jou mogelijk maken; zonder vrijwilligers is er géén vereniging.
 • Geef fouten toe; fouten maken is menselijk.
 • Wij accepteren elkaar ook al zijn en denken we niet altijd allemaal hetzelfde; pesten en uitsluiting van teamgenoten is uit den boze!

Samen zien wij erop toe dat onze gedragsregels worden nageleefd. Het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van Basketballvereniging Basketiers ‘71.
 

Aanvullende gedragregels voor begeleiders in de sport

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. Deze regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
De regels op een rij:      

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
   

Aanname beleid

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Er zal een VOG worden aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.
   

Vertrouwenspersoon

Marjon Cornelissen
vertrouwenspersoon@basketiers.nl

Berichten naar dit emailadres worden direct doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon, ze zijn niet inzichtelijk voor leden, trainers, coaches of het bestuur van Basketiers ‘71.